در هزینه یابی استاندارد سه روش ثبت وجود دارد:

1-    روش ثبت واقعی (طرح ناقص)

2-    روش ثبت استاندارد (طرح یگانه یا طرح کامل)

      روش ثبت مختلط (طرح دوگانه)

روش ثبت واقعی (طرح ناقص)

در این روش حساب کالای در جریان ساخت به مقدار و نرخ واقعی بدهکار شده (مواد، دستمزد و سربار ساخت) و به مقدار و نرخ استاندارد بستانکار می شود. بدیهی است در پایان دوره مالی این حساب وقتی دارای توازن لازم خواهد بود که طرف مقابل کلیه حساب های انحرافات هزینه (انحراف مواد، دستمزد و سربار) در دفتر روزنامه همین حساب کالای در جریان ساخت باشد.

حساب کالای در جریان ساخت

مواد مستقیم                              QaRa

بهای تمام شده کالای ساخته شده-مواد         QsRs 

دستمزد مستقیم                          QaRa

بهای تمام شده کالای ساخته شده- دستمزد    QsRs 

سربار ساخت                          QaRa          

بهای تمام شده کالای ساخته شده- سربار     QsRs 

انحرافات مساعد ناشی از نرخ و مقدار       ×××

انحرافات نامساعد ناشی از نرخ و مقدار        ×××

                                         ××××

                                                         ××××

 

نکته: انحرافات را می توان به دو دسته تقسیم بندی نمود:

الف) انحرافات ناشی از نرخ که عبارتند از:

·        انحراف نرخ مواد

·        انحراف نرخ دستمزد

·        انحراف هزینه سربار

·        انحراف ظرفیت سربار

ب) انحرافات ناشی از مقدار که عبارتند از:

·        انحراف مصرف مواد

·        انحراف کارایی دستمزد

·        انحراف کارایی سربار

روش ثبت استاندارد (طرح یگانه)

در این روش حساب کالای در جریان ساخت به مقدار و نرخ استاندارد بدهکار شده (مواد، دستمزد و سربار ساخت) و به مقدار و نرخ استاندارد بستانکار می شود. بدیهی است در پایان دوره مالی این حساب خود دارای توازن لازم خواهد بود، زیرا طرفین حساب (بدهکار و بستانکار) استاندارد است. بنابراین طرف مقابل کلیه حساب های انحرافات هزینه (انحراف مواد، دستمزد و سربار) به ترتیب حساب های کنترل مواد، کنترل دستمزد و کنترل سربار خواهد بود.

حساب کالای در جریان ساخت

مواد مستقیم                            QsRs

بهای تمام شده کالای ساخته شده-مواد          QsRs 

دستمزد مستقیم                        QsRs

بهای تمام شده کالای ساخته شده- دستمزد     QsRs 

سربار ساخت                         QsRs          

بهای تمام شده کالای ساخته شده- سربار      QsRs 

                                     ××××

                                                         ××××

روش ثبت مختلط (طرح دوگانه)

در این روش حساب کالای در جریان ساخت به مقدار واقعی و نرخ استاندارد بدهکار شده (مواد، دستمزد و سربار ساخت) و به مقدار و نرخ استاندارد بستانکار می شود. بدیهی است در پایان دوره مالی این حساب وقتی دارای توازن لازم خواهد بود که طرف مقابل کلیه انحرافات هزینه (انحراف مواد، دستمزد و سربار) حساب های کالای در جریان ساخت، کنترل مواد، کنترل دستمزد و کنترل سربار باشد.


 

حساب کالای در جریان ساخت

مواد مستقیم                                QaRs

بهای تمام شده کالای ساخته شده-مواد      QsRs 

دستمزد مستقیم                           QaRs

بهای تمام شده کالای ساخته شده- دستمزد QsRs 

سربار ساخت                            QaRs          

بهای تمام شده کالای ساخته شده- سربار   QsRs 

انحرافات مساعد ناشی از مقدار        ×××

انحرافات نامساعد ناشی از نرخ و مقدار       ×××

                                                         ××××

                                                         ××××

+ نوشته شده توسط امیر در جمعه بیستم مرداد ۱۳۹۱ و ساعت ۱۱:۳۰ قبل از ظهر |